KONKURSY
Zbliża się kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską za rok 2013.
Nagroda przyznawana jest przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
Prosimy o zgłaszanie prac na konkurs w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja.
Wszystkie zgłoszenia proszę kierować na adres:

Wydawnictwo Adam Marszałek
Ul. Lubicka 44
87-100 Toruń
z dopiskiem:
KONKURS PTNP

Prace doktorskie opatrzone winny być jedynie godłem, takie samo godło winno się znajdować na zaklejonej
kopercie zawierającej dane osobowe.

Nagrodę główną stanowi opublikowanie pracy w prestiżowym wydawnictwie naukowym
Wydawnictwo Adam Marszałek.
Laureatami poprzednich edycji byli m.in.: dr. Joanna Marszałek-Kawa, dr. Jacek Nocoń,
dr Patrycja Sokołowska oraz dr Marcin Zaborski.
Kapituła drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Mojsiewicza na Najlepszą Książkę
o Tematyce Politologicznej, na posiedzeniu 21 listopada 2013 roku, po dokonaniu oceny formalnej
i merytorycznej zgłoszonych publikacji wydanych w 2012 roku, postanowiła przyznać wyróżnienie dla czasopisma:
„Polish Political Science Yearbook”
za wyjątkowo dużą rolę jaką odgrywa w krzewieniu dorobku polskiej politologii.Copyright © 2011 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
WAM
 

Konkurs na najlepszą pracę doktorską PTNP
Konkurs na najlepszą książkę politologiczną
Konkurs na najlepszą książkę politologiczną
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
IM. PROFESORA CZESŁAWA MOJSIEWICZA
NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ O TEMATYCE POLITOLOGICZNEJ

§ 1
1. Organizatorem konkursu jest Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
2. Partnerem Konkursu jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

§ 2
Celem konkursu jest:
a. Popularyzacja wiedzy o polityce i naukach zainteresowanych tą sferą życia społecznego;
b. Zainteresowanie, szczególnie młodych naukowców, badaniem życia politycznego
w wymiarze krajowym, regionalnym lub globalnym;
c. Nagradzanie badaczy wyróżniających się rzetelnością, innowacyjnością oraz troską
o wysoką efektywność i jakość prowadzonych badań;
d. Zachowanie pamięci o Profesorze Czesławie Mojsiewiczu i jego dorobku naukowym.

§ 3
Informacja o kolejnej edycji Konkursu podlega ogłoszeniu na stronie internetowych organizatora Konkursu oraz jest przesyłana do kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących badania w zakresie dyscypliny nauki o polityce, a także zajmujących się upowszechnianiem wyników takich badań.

§ 4
1. Książkę do konkursu może zgłosić jej autor lub kierownik jednostki, której mowa w § 3.
2. W konkursie w danym roku mogą uczestniczyć książki opublikowane w poprzednim roku kalendarzowym.
3. Zgłoszenie jest dokonane, jeżeli do organizatora Konkursu w terminie do 30 marca
zostanie dostarczony komplet dokumentacji składający się z:
a. zgłoszenia do Konkursu zawierającego: imię i nazwisko autora; tytuł książki; adres i numer telefonu
autora i zgłaszającego oraz krótkiej rekomendacji;
b. egzemplarz książki oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej (na jednosesyjnej płycie
CD z plikiem w formacie PDF);
c. pisemnej zgody autora na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych
dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu;
4. Dokumenty wymienione w pkt. 3 należy złożyć lub przesłać na adres:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań
z dopiskiem „Konkurs im. Czesława Mojsiewicza”
5. Książki zgłoszone do Konkursu oraz dokumentacja konkursowa nie będą zwracane.

§ 5
1. Nagroda i ewentualne wyróżnienia za najlepsze książki przyznawane są w drodze konkursu
przeprowadzanego przez Kapitułę Konkursu.
2. Kapitułę Konkursu powołuje Zarząd Oddziału Poznańskiego PTNP w porozumieniu
z Dziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.
3. Członkami Kapituły mogą zostać uznani teoretycy i praktycy,
znawcy przedmiotu zainteresowania Konkursu.
4. Pracami Kapituły kieruje jej przewodniczący.
5. Oceny książek zgłoszonych do konkursu, dokonuje każdy członek kapituły kierując się
następującymi kryteriami: merytoryczna wartość pracy; nowatorstwo w ujęciu tematu; dobór
i wykorzystanie źródeł i opracowań oraz poprawność warsztatowa.
6. Wyniki Konkursu ustala Kapituła na wspólnym posiedzeniu jej członków, zwołanym w terminie
do 30 września. Kapituła może podejmować decyzje przy obecności ponad połowy członków.

§ 6
1. Autor najlepszej książki otrzymuje nagrodę w wysokości 3.000 PLN ufundowaną
przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
2. Kapituła może nie przyznać nagrody lub dokonać innego ich podziału.

§ 7
Decyzja Kapituły jest ostateczna. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 8
1. O wynikach Konkursu, jego organizator niezwłocznie zawiadamia uczestników
oraz kierowników jednostek, o których mowa w § 3.
2. Wręczenia nagród dokonuje się podczas wydarzenia ważnego dla środowiska politologów w Polsce.
3. Komunikat z wynikami Konkursu zostanie ogłoszony w Przeglądzie Politologicznym
oraz Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych.

§ 9
Zmiany lub uzupełnienia niniejszego regulaminu mogą być dokonane
przed ogłoszeniem kolejnej edycji Konkursu.

Honorowa Przewodnicząca - Emilia Mojsiewiczowa

Przewodniczący - Dziekan WNPiD
Wiceprzewodniczący - Prezes Oddziału Poznańskiego PTNP

Członkowie:
- prof. dr hab. Roman Bäcker - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
- prof. dr hab. Andrzej Chodubski - Uniwersytet Gdański
- prof. dr hab. Jan Iwanek - Uniwersytet Śląski
- prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak - Uniwersytet Wrocławski
- prof. dr hab. Andrzej Mania - Uniwersytet Jagielloński
- prof. dr hab. Edward Olszewski - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
- prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki - Uniwersytet Gdański
- prof. dr hab. Grażyna Ulicka - Uniwersytet Warszawski
- prof. dr hab. Alicja Stepień-Kuczyńska - Uniwersytet Łódzki
- prof. dr hab. Ryszard Zięba - Uniwersytet Warszawski
- prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
KAPITUŁA  OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU 
IM. PROFESORA CZESŁAWA MOJSIEWICZA
NA  NAJLEPSZĄ  KSIĄŻKĘ O TEMATYCE POLITOLOGICZNEJ
Dziekan Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
Prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach
Designed by marszalek.com.pl
 
Adam Mickiewicz
Fundacja
Wspierania
Współpracy
Mi
ędzynarodowej
imienia
Profesora
Czesława
Mojsiewicza
„Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem"