NASZA MISJA
Celami Fundacji są:

1. Działanie na rzecz wszelkiego rodzaju współpracy międzynarodowej, w tym w szczególności kontaktów
Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej z państwami azjatyckimi, a także współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego.
2. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym w szczególności propagowanie wiedzy o historii, bieżącej działalności i celach funkcjonowania Unii Europejskiej, współpracy wspólnot europejskich i Rzeczpospolitej Polskiej
z państwami, a także współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego oraz innej, której celem jest zbliżanie narodów.
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej, na zasadach wzajemności, partnerstwa, pokoju i tolerancji, pozwalające
tworzyć pozytywny wizerunek Rzeczpospolitej Polskiej w wymiarze międzynarodowym.
4. Wspomaganie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym w wymiarze międzynarodowym.
5. Wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności w sferze problematyki współpracy międzynarodowej.
6. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności poprzez
tworzenie kontaktów międzynarodowych.
7. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności w wymiarze kontaktów
międzynarodowych.
8. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji.


          FUNDATOR dr ADAM MARSZAŁEKAktywność badawczą i upowszechnieniową we wschodniej części Europy i świata fundacja prowadzi poprzez
Centrum Badań Wschodnich.
 
Designed by marszalek.com.pl
Copyright © 2011 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
WAM
 
Adam Mickiewicz
Fundacja
Wspierania
Współpracy
Mi
ędzynarodowej
imienia
Profesora
Czesława
Mojsiewicza
„Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem"