Projekt nr 1/2019
Zespół:
Kierownik Projektu: dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK

Kierownik Katedry Systemu Politycznego Rzeczpospolitej Polskiej na Wydziale Politologii Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni także funkcję dyrektora Centrum Badań Wschodnich oraz wiceprezesa toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jest redaktorem naczelnym prestiżowych czasopism naukowych „Polish Political Science Yearbook”  oraz „Nowa Polityka Wschodnia” (półrocznik), wydawanego wspólnie z Kazachskim Uniwersytetem Narodowym Al.-Farabi w Ałmaty, zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” (kwartalnik) oraz sekretarzem „The New Educational Review”(kwartalnik). Jest również członkiem rad naukowych następujących czasopism: „Elmi əsərlər" [Prace naukowe] wydawane przez Bakijski Uniwersytet Słowiański, „Journal of Precarpathian National University. Politology" (Iwano-Frankiwsk, Ukraina) oraz "Gdańskie Studia Azji Wschodniej". Jest autorem ponad 350 publikacji naukowych, wliczając w to 10 monografii wydanych w: języku polskim (m.in. Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej, Organizacja i funkcjonowanie Zgromadzenia Republiki w Portugalii, Struktura i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego), angielskim (Contemporary China. The Conditions of the State) i chińskim (
欧洲议会与欧盟各国国家议会 - Parlament Europejski i parlamenty narodowe w państwach Unii Europejskiej, 加入欧盟后 兰豅会的地位和作用  - Pozycja i rola społeczeństwa polskiego po wejściu do Unii Europejskiej). Jest również współautorem dwóch książek wydanych przez Cambridge Scholar Publishing (The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions. Case Studies, vol. 1 i The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions. Comparative Analysis, vol. 2). Jej zainteresowania naukowe obejmują następujące obszary badawcze: europejski parlamentaryzm,  sprawy azjatyckie, systemy polityczne, oraz systemy konstytucyjne państw świata. Za swe osiągnięcia naukowe i organizacyjne otrzymała osiem nagród Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jej praca doktorska pt. „Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej” została uznana za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny nauki o polityce w Polsce w 2004 roku. Uczestniczyła w licznych polskich i międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych. Jest pomysłodawczynią i kierownikiem naukowym odbywających się od 11 lat pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego międzynarodowych konferencji i kongresów azjatyckich, które zaliczane są do grona najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie. Jest stypendystką Polskiej Misji Historycznej na Julius-Maximilians Universität Würzburg, Niemcy, sierpień 2015 r.  Odbyła staże naukowe i byłą profesorem wizytującym na następujących uczelniach: Rosyjski Uniwersytet Słowiański w Biszkeku (Kirgistan), Bakijski Uniwersytet Słowiański (Azerbejdżan), Kazachski Uniwersytet Narodowy (Kazachstan), Uniwersytet Grigola Robakidze (Gruzja), Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach (Słowacja), i Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Gori (Gruzja). W latach 2012-2016 kierowała projektem badawczym „Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego” (sygn. NCN - 2012/05/E/HS5/02722). W sierpniu 2017 r. otrzymała The 11th Special Book Award of China for Young Scholars (przyznawaną przez  State Administration of Press, Publishing, Radio, Film and Television zagranicznym pisarzom, naukowcom, tłumaczom i wydawcom).

Head of Department of Political System of Poland on the Political Science and International Studies Faculty at the  Nicolaus Copernicus University in Toruń. She is also the director of the Centre of Eastern Studies and Vice President of Torun branch of the Polish Association of Political Science. She is the editor-in-chief of the prestigious journal "Polish Political Science Yearbook" and  "New Eastern Policy" (semi-annual) issued jointly with the Al-Farabi Kazakh National University in Almaty as well as deputy editor-in-chief of the journal "Athenaeum. Polish Political Science Studies" (quarterly) and secretary of "The New Educational Review" (quarterly). She is also a member of the academic council of the following journals: "Elmi əsərlər" [Scientific Works] issued by Baku Slavic University in Azerbaijan; "Journal of Precarpathian National University. Politology" (Ivano-Frankivsk, Ukraine) and "Gdańskie Studia Azji Wschodniej" [Gdansk Journal of East Asian Studies]. She is also the author of over 350 scientific publications, including 10 independent monograph published in: Polish (a.o. Systemic status and functions of the Polish Parliament after the accession to the European Union; The organization and functioning of the Assembly of the Republic of Portugal; The structure and functioning of the European Parliament), English (Contemporary China. The conditions of the State) and Chinese
欧洲议会与欧盟各国国家议会 (European Parliament and national parliaments of European Union countries) and 加入欧盟后 波兰豅会的地位和作用 [The position and role of Polish society after joining the European Union]. She is co-author of two books published by Cambridge Scholar Publishing (The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions. Case Studies, vol. 1 and The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions. Comparative Analysis, vol. 2). Her main academic interests include: European parliamentarism, Asian issues, the political system, the constitutional systems of countries in the world. For her scientific and organizational achievements she was awarded eight times by H.M. Rector of Nicolaus Copernicus University. Her doctoral dissertation "The European Parliament and the national parliaments of the Member States of the European Union" was considered the best doctoral dissertation in the field of political science in Poland in 2004. She has participated with speeches in numerous Polish and international conferences and scientific congresses. She is the inventor and academic coordinator of Asian international conferences and congresses held for over 11 years under the auspices of the Minister of Foreign Affairs and Minister of Science and Higher Education, which are included among the most important events of this kind in Europe. She is the scholar of Polish Historical Mission at Julius-Maximilians University in Würzburg, Germany, August 2015 and August 2018. Visiting researcher, visiting professor and intern of the following universities: Kyrgyz Russian Slavic University in Bishkek, Baku Slavic University (Azerbaijan), Al-Farabi Kazakh National University in Almaty (Kazakhstan), Grigol Robakidze University (Georgia), Pavol Safarik University (Slovakia), Gori State Teaching University (Georgia). In 2012-2016 she directed the research project "Memory as an element in shaping a new identity during the transition from an authoritarian system" (sygn. NCN - 2012/05/E/HS5/02722). In August 2017 she received The 11th Special Book Award of China for Young Scholars (awarded by State Administration of Press, Publishing, Radio, Film and Television).

 
Designed by marszalek.com.pl
Copyright © 2011 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
WAM
 
JUDr. PhD. Tomáš Majerčák

Jest adiunktem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pawła Józefa Szafarika, Koszyce, (Słowacja).
Ukończył studia uniwersyteckie: mgr UK Bratyslawa (1991-1997), mgr KUL Lublin (1998-2002), mgr UPJS Koszyce (2002 -2006), JUDr. et PhD. UPJS Košice 2010. Pracował jako profesor wizytujący na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (2012-2013), współorganizator miedzynarodowych konferencji „Ustavné dni” - w Sądzie Konstytucyjnym w Słowacji (w latach 2012-2017), Projekty 3 x VEGA (2007-2016), Projekt RIFIV (2014-2016).
Jest autorem 7 monografii; 24artykułów naukowych, redaktorem 10 monografii zbiorowych, organizatorem 11 zorganizowanych konf. krajowych i międzynarodowych.JUDr. PhD. Tomáš Majerčák

He is an assocjate professor in UPJS in Kosice (Slovakia).
He  completed university studies: UK Bratislava (1991-1997), mgr. KUL in Lublin (1998-2002), UPJS in Kosice  (2002 -2006), JUDr. et PhD. UPJS in Košice 2010. He worked as a visiting professor - Faculty of Economic and Legal Sciences, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce (2012-2013), co-organizer of international conferences "Ustavné days" - in the Constitutional Court in Slovakia (2012-2017), 3 x VEGA Projects (2007-2016), RIFIV Project (2014-2016).
He is the author of: 7 monographs; 24 scientific articles, editor of 10 group monographs, organizer of 11 organized national and international conferences.

dr hab. Iván Halász

Kierownik Zespołu Badawczego ds. Porównawczego Prawa Konstytucyjnego, Relacji Europy Środkowej i Wschodniej; BCE, Nauczyciel roku - 2007, PPKE Wydział Humanistyczny, Instytut Studiów Słowiańskich i Europy Środkowej, 1996-2009, Corvinus Uniwersytet w Budapeszcie, Uniwersytet Narodowy Służby Publicznej, 2002. Aktualnie jest pracownikiem Węgierskiej Akademii Nauk, Centrum Nauk Społecznych w Budapeszcie.
Ukończył studia uniwersyteckie: ELTE Wydział Humanistyczny, Historia, (1989-1994), Wydział Prawa ELTE, Prawo, (1990-1995), PPKE, Wydział Humanistyczny, Język i Literatura Słowacka, (1994-1999), ELTE, Wydział Humanistyczny, PhD School, (1995- 2001) Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Prawa, doktorat, (2008-2011), Uniwersytet Corvinus w Budapeszcie - Uniwersytet Narodowy Służby Publicznej, (2002- ...); Instytut Nauk Prawnych, Węgierska Akademia Nauk, (1999- ...); Wydział Humanistyczny PPKE, Instytut Studiów Słowiańskich i Europy Środkowej, (1996-2009); Dr hab. - Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Humanistyczny, slawistyczny, (2012); Dr hab. - ELTE Wydział Prawa, Stanu i Prawa, (2012).
Brał udział w projektach badawczych: Zmiany w prawach podstawowych (2/3 większości) na Węgrzech w latach 2010-2014 (HU), Rozwój prawa wyborczego i systemów partyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (HU), Encyklopedia praw człowieka (HU).
Interesuję się porównawczym prawem konstytucyjnym i administracyjnym, migracjami międzynarodowymi, administracją publiczną, systemami wyborczymi, sprawami obywatelskimi, prawami mniejszości, historią prawa Europy Środkowej. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych.PhD habil. Iván Halász

Head of Research Group on Comparative Constitutional Law, Central and Eastern European Relations; BCE, Teacher of Year, 2007, PPKE Faculty of Humanities, Institue od Slavonic and Central European Studies, 1996-2009, Corvinus University of Budapest, National University for Public Service, 2002. His current affiliation is Hungarian Academy of Sciences, Centre for Social Sciences in Budapest.
He completed university studies: ELTE Faculty of Humanities, History, 1989-1994 ELTE Faculty of Law, Law, 1990-1995 PPKE, Faculty of Humanities, Slovak Language and Literature, 1994-1999 ELTE, Faculty of Humanities, PhD School, 1995-2001 Charles University of Prague, Faculty of Law, PhD School, 2008-2011, Corvinus University of Budapest - National University for Public Service, 2002-…; Institute for Legal Sciences, Hungarian Academy of Sciences, 1999-…; PPKE Faculty of Humanities, Institue od Slavonic and Central European Studies, 1996-2009; Dr. habil. - Charles University of Prague, Faculty of Humanities, Slavistic,  2012; Dr. habil. - ELTE Faculty of Law, State and Law,  2012
He participated in research projects: Changes in fundamental rights (2/3 of the majority) in Hungary in 2010-2014 (HU), Development of electoral law and party systems in Central and Eastern Europe (HU), Human Rights Encyclopedia (HU);
His research fields are: Comparative constitutional and administrative law, international migration and public administration, regulation of elections, citizenship issues, minority rights, legal history of Central Europe. He published over 200 scientific publications.

dr hab. Iwan Parubczak

Kierownik Katedry Zarządzania, Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Gzhytskoho

2017 - kierownik katedry zarządzania, Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Gzhytskoho

2015 - dokt. hab., prof. nadzw. katedry zarządzania, Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Gzhytskoho

2014 - praca doktorska (doktor habilitowany) w Administracji Publicznej

2007-2014 - katedra filozofii i ekonomii Lwowskiej Narodowej Akademii Medycznej im. D.Galytskogo.

2011-2013 - doktoranckie gabitolowane Charków Regionalny Instytut Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy

2009 - obrona pracy doktorskiej w Lwowskim Regionalnym Instytucie Narodowej Akademii Administracji Publicznej

2006-2007 - wicerektor do pracy administracyjno-gospodarczej Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych

2002-2006 - asystent pierwszego zastępcy przewodniczącego Lwowskiej Rady Regionalnej; doradca Rady Regionalnej (z pytań pracy i polityki społecznej w sprawie własności społeczności lokalnych w regionie)

2002 - dyrektor LMHO "Stowarzyszenie deputowanych Lwowa"

2000-2002 - studia w Lwowskim Regionalnym Instytucie Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy

2000 - dyrektor komercyjny Sp. z o.o. "Universum"

1998-2000 - dyrektor wykonawczy LMOHO "Lwowska społeczność"

1998-2002 - studia na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki; wydział prawniczy (studia zaoczne)

1994-1998 - kierownik Lwowskiej Obwodowej "Młodzieżowej Organizacji Republikanów Ukrainy"

1993-1998 - studia na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym "Politechnika Lwowska"Head of the Department of Public Administration in Lviv`s Veterinary Medicine and Biotechnologies National University named of S.Z. Gdzhitsky.

2017 - Head of the Department of Public Administration in Lviv Veterinary Medicine and Biotechnologies National University name of S.Z. Gdzhitsky.

2015 - dr. hab., prof. Associate, management department, Lviv Veterinary Medicine and Biotechnologies National University name of S.Z. Gdzhitsky.

2007-2014 - Department of Philosophy and Economics, Lviv National Academy of Medical Sciences, named of D.Galytsky.

2011-2013 - Doctorate in Kharkiv Regional Institute of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine.

2009 - defense of doctoral work at the Lviv regional institute of the National Academy of Public Administration
2006-2007 - Vice-rector in administrative and business affairs of the Lviv National Academy of Fine Arts.
2002-2006 - assistant to the first deputy chairman of the regional council; аdvisor to the Regional Council (on labor and social policy questions, in the case of possession of local communities in the region).
2002 - Director LMHO «Аssociation of deputies of Lviv»
2000-2002 - study at Lviv Regional Institute of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine.
2000 - Commercial Director Sp. z o.o. "Universum"

1998-2000 - Executive Director LMOHO «Lviv Community»

1998-2002 - study at Lviv National University named of Iwana Franka; Faculty of Law (part-time study).
1994-1998 - the Head of Lviv regional  «Youth organization of republican Ukraine».
1993-1998 - study at Lviv National University «Lviv Politechnik».
prof. Josef Malach

Qualifications: Associated professor (2005), doctor of philosophy (1981), Ph.D. (1989)
Employer: Department of Pedagogy and Adult Education
Faculty of Education, University of Ostrava 
Address: Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava, Czech Republic 
E-mail: josef.malach@osu.cz
Workplace features: Head of Department
Main teaching and research activities: application of ICT in education, educational evaluation and assessment, and entrepreneurship education.

Significant scientific activities:
Member of Czech team and coordinator of WP 6 in project IRNet  (International Research Network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences Projekt v rámci 7th Framework Programme, within the Marie Curie Actions International Research Staff Exchange Scheme, Grant Agreement No: PIRSES-GA-2013-612536.:  2014-2017.
Head of project TEAMNET LF13030 - Optimizing the performance of work teams using SW tools for analyzing social and professional relationships in corporate networks (2013-2015, MSM/LF) Program LF EUREKA CZ (2011-2017):  2013-2015.

Other activities
Member of academic councils of PhD. study programmes and a member of scientific boards of several faculties and universities in the Czech Republic, Poland and Slovakia.
Coeditor of
The New Educational Review
Member od Editorial boards of journals: Kultura i edukacja, PL, Kognitywistyka i media w edukacji, PL, Kwartalnik Pedagogiczny, PL
Guarantor of international conferences Educational diagnostics and evaluation (since 1993)
Member of Scientific Committees at domestic and foreign conferences.


PhD Mukhit-Ardager Sydyknazarov


Career
2012 by the present time - Director of Institute of Modern Studies at ENU L.Gumilyov Eurasian National University in Astana                           
2009 - 2012 - PhD doctoral studies of L.Gumilyov Eurasian National University in Astana
2009 - adviser of the rector of the L.Gumilyov Eurasian National University in Astana
1998 - 2009 - Research Fellow, senior Research Fellow, associate professor, head of the department, deputy vice rector, Taraz

Education
2012 - PhD doctoral studies of faculty of political science, faculty of the international relations of L.Gumilyov Eurasian National University in Astana, Kazakhstan
2011 - Diplomatic Academy at the Ministry of Foreign Affairs of Poland, , Warsaw, Poland
2010 - Polish Institute of International Affairs, Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
2008 - Diploma with honours, faculty of the  and management of Adam Mickiewicz University in Poznan, Polish-American Fulbright Commission, Poland
2002 - PhD doctoral studies (aspirantura), Taraz State University  after Dulati in Taraz, Kazakh State University after Al-Farabi in Almaty
1997 - Diploma with honours, the Taraz State University after Dulati, Taraz, Kazakhstan
dr hab. Sabina Grabowska

- stopień/tytuł:
dr hab.
- reprezentowana dziedzina naukowa: nauki prawne;
- ukończone studia wyższe: mgr UMCS filia w Rzeszowie 1997; dr - UMCS w Lublinie 2004; dr hab. - UMCS w Lublinie 2012;
- aktualna afiliacja: Uniwersytet Rzeszowski
- kariera zawodowa i naukowa: prof. nadzw. UR, Nagroda Rektora UR III st. - 2004; Nagroda Rektora UR II st. - 2013; Krajowe Stypendium Wyjazdowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2006; staż naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pawła Józefa Szafarika, Koszyce, (Słowacja) - 2008; stypendium habilitacyjne przyznane przez Rektora UR - 2010-2011; wizyta studyjna w Staffordshire University (Wielka Brytania) - 2010; the visiting professor - Wydz. Prawa Uniwersytetu Pawła Józefa Szafarika, Koszyce, (Słowacja) - 2015, współorganizator spotkań naukowych: Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego - 2010-2016; czł. Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego; czł. Constitutional Law Journals Network, CLJN
- pełnione funkcje: kierownik Zakładu Teorii Państwa, Prawa i Polityki UR; red. tem. „Polityka i Społeczeństwo”, red. nacz. Przeglądu Prawa Konstytucyjnego,
- najważniejsze osiągnięcia naukowe, dane liczbowe: liczba monografii: 4 oraz 28 rozdziałów; artykułów naukowych: 39, redakcji monografii zbiorowych: 12, zorganizowanych konf. krajowych i międzynarodowych: 18;
- kształcenie kadry, dane liczbowe: wypromowani licencjaci i magistrzy: 52


PhD Sabina Grabowska
- degree / title:
PhD habil.
- scientific field represented: law sciences;
- completed university studies: UMCS M.Sc. in Rzeszów 1997; PhD - UMCS in Lublin 2004; PhD Habil. - UMCS in Lublin 2012;
- current affiliation: University of Rzeszów
- professional and scientific career: prof. UR, Rector's Award of the University of Rzeszów III st. - 2004; Rector's Award of the University of Rzeszów, II st. - 2013; National Travel Scholarship of the Foundation for Polish Science 2006; scientific internship at the Faculty of Law at the University of Paweł Józef Szafarik, Kosice, Slovakia - 2008; habilitation scholarship awarded by the Rector of the University of Rzeszów - 2010-2011; study visit at Staffordshire University (United Kingdom) - 2010; the visiting professor - Faculty of Law of the University of Paweł Józef Szafarik, Košice, Slovakia 2015, co-organizer of scientific meetings: Seminar of Constitutional Law Researchers - 2010-2016; memberships.: Polish Society of Constitutional Law; memberships:. Constitutional Law Journals Network, CLJN
- functions: head of the Department of State Theory, Law and Policy of the University of Rzeszów; editor of the topic "Politics and Society", editor-in-chief of the Review of Constitutional Law,
- the most important scientific achievements, numerical data: number of monographs: 4 and 28 chapters; scientific articles: 39, editorial of collective monographs: 12, organized national and international conferences: 18;
- staff training, numerical data: promoted bachelors and masters: 52
Name:   Milan Chmura  
Born: 16. 6. 1974 in Opava
Citizenship: Czech Republic
Contact: 28. rijna 6, 748 01 Hlucin
Phone: +420 734 359 408
E-mail: milan.chmura@osu.cz

EXPERIENCE
Employer: University of Ostrava
From - till: 2008 - still
Position: Assistant Professor - Department of Education and Adult Education
Activities: Teaching subjects - Pedagogy, Adult Education, Professional Andragogy
Employer: Police of Czech republic
From - till: 6/1994 - 9/2007
Position: Commissar of Quality support group
Activities: Preparing, realisation and evaluation of survey aimed on satisfaction with personal
relationships of policemen in Ostrava region. Delivering trainings for officers. PR - propagation of police activities. Working
with youth in the field of criminality prevention.
EDUCATION
Degree: PhD. (doctor´s degree)
Educational institution: University of Jan Amos Komenský, Prague
Field: Andragogy
The year of graduation: 2014
Degree: Mgr. (Master degree)
Educational institution: University of Jan Amos Komenský, Prague
Field: Andragogy (focused on Human recourses management)
The year of graduation: 2006
Degree: Bc. (Bachelor degree)
Educational institution: University of Ostrava
Field: Social pedagogy
Year of graduation: 2003

dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR

Kierownik Zakładu Systemów Politycznych, sekretarz "Przegląd Prawa Konstytucyjnego"; czł. rady nauk. "The Copernicus Journal of Political Studies", Rzecznik Dyscyplinarny UR,. Ukończył studia wyższe: mgr UMCS, Filia w Rzeszowie 1997; dr - UMCS w Lublinie 2005; dr hab. - UMCS w Lublinie 2014.
Otrzymał stypendium doktoranckie przyznane przez Rektora UR 2004-2005, staż naukowy - Wydział Prawa Uniwersytetu Pawła Józefa Szafarika, Koszyce, (Słowacja) - 2008; wizyta studyjna w Staffordshire University (Wlk. Brytania) - 2010; stypendium habilitacyjne przyznane przez Rektora UR 2011-2012; the visiting professor - Wydział Prawa Uniwersytetu Pawła Józefa Szafarika, Koszyce, (Słowacja) - 2015, współorganizator spotkań naukowych: Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego - 2010-2016; czł. Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego; czł. Constitutional Law Journals Network, CLJN.
Jest autorem 2 monografii oraz ponad 30 rozdziałów, ponad 40artykułów naukowych: 37, redaktorem ponad 10 monografii zbiorowych, organizatorem ponad 20 zorganizowanych konferencji krajowych i międzynarodowych.
PhD habil. prof. UR Radosław Grabowski

Head of the Department of Political Systems, secretary of the "Review of Constitutional Law"; memberships. advice of teachings. "The Copernicus Journal of Political Studies", disciplinary spokesperson of University of Rzeszów. He completed university studies: UMCS, Branch in Rzeszów, 1997; PhD - UMCS in Lublin 2005; PhD habil.- UMCS in Lublin 2014.
He received doctoral scholarship awarded by the Rector of the University of Rzeszów - 2004-2005, scientific internship - Law Faculty of the University of Paweł Józef Szafarik, Košice, (Slovakia) - 2008; study visit at Staffordshire University (Great Britain) - 2010; habilitation scholarship awarded by the Rector of the University of Rzeszów - 2011-2012; the visiting professor - Faculty of Law at the University of Paweł Józef Szafarik, Kosice, (Slovakia) - 2015, co-organizer of scientific meetings: Seminar of Constitutional Law Researchers - 2010-2016; memberships. Polish Society of Constitutional Law; memberships. Constitutional Law Journals Ne-twork, CLJN.
He is the author of two monographs and over 30 chapters, over 40 scientific articles, an editor of over 10 collective monographs, and organizer of over 20 organized national and international conferences.
mgr Agnieszka Zakościelna
Doktorantka w zakresie nauk o polityce Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka studiów magisterskich i licencjackich z dziedziny dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz politologii. Założycielka oraz przewodnicząca Koła Naukowego „Under Construction Public Relations” oraz uczestniczka sześciu międzynarodowych projektów o tematyce brandingowej. Sekretarz naukowy i organizator Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, od 2016 roku.  Główne zainteresowania badawcze to Public Relations, marka narodowa, dyplomacja publiczna i kulturalna. Zainteresowania: zarządzanie - zespołem oraz projektami.
Agnieszka Zakościelna MA
Ph.D. student in the field of political science at the Faculty of Political Science and International Studies at the University of Nicolaus Copernicus in Torun. A graduate of master and bachelor studies in the journalism, social communication, and political science. Founder and chairwoman of the "Under Construction Public Relations" Scientific Organization. Participant of six international branding-related projects. Member of the Organizing Committee of the International Asian Cogress, since 2016.The main research interests are Public Relations, national brand, cultural diplomacy. Hobbies: management - team and project ones.
mgr Michał Dahl
Doktorant w Centrum Studiów Europejskich im. J. Monneta na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; politolog, internacjolog i azjoznawca; absolwent studiów wschodnich i stosunków międzynarodowych (specjalizacja dyplomatyczno-konsularna) na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz politologii w Uniwersytecie Południowego Oregonu; część studiów odbył w Uniwersytecie Hacettepe w Ankarze oraz Uniwersytecie Bahçeşehir w Stambule; członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Towarzystwa Azji i Pacyfiku oraz Asian Political and International Studies Association. Prowadzi badania naukowe w zakresie geopolityki kontynentu azjatyckiego, rywalizacji mocarstw na obszarze Azji i Pacyfiku, polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii, prawa konstytucyjnego oraz komparatystyki prawniczej; współredaktor monograficznych prac zbiorowych: Polityczne i społeczne oblicza współczesnej Japonii (Toruń 2018), Współczesny ład międzynarodowy. Dynamika przemian (Toruń 2018), Bliski Wschód w procesie przemian, t. 1-2 (Toruń 2015), autor kilkunastu rozdziałów w monografiach wieloautorskich i artykułów w periodykach naukowych.

Michał Dahl MA
Candidate at Faculty of Political Science and International Studies, Nicolaus Copernicus University in Toruń. He received his BA degree in Asian Studies at NCU (2015), BS degree in Political Science at Southern Oregon University (2016), and MA degree in International Relations at NCU (2017); significant part of his studies were undertaken in Turkey at Hacettepe University in Ankara and Bahçeşehir University in Istanbul (2013-2014). Michał Dahl is a member of the Asian Political and International Studies Association, Polish Association of Political Science, Association of Asia and the Pacific, and Polish International Studies Association. His main interests are in the areas of geopolitics of Asia, superpower rivalry in Asia and the Pacific, foreign policy of the United States, China and Japan, constitutional and comparative law.
mgr Natalia Gburzyńska
Absolwentka filologii rosyjskiej i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestniczka stażu językowego w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. Aleksandra S. Puszkina w Moskwie. Aktualnie doktorantka w zakresie nauk o polityce Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretarz naukowy i organizator Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, od 2015 roku. Poza zajęciami na Uniwersytecie prowadzi także lektoraty z języka rosyjskiego w kilku toruńskich szkołach językowych.
Jej główne zainteresowania badawcze to polityka zagraniczna, kampanie polityczne Europy Wschodniej, dyplomacja, nowe media. Hobby: literatura, współczesne kino, języki obce, organizacja czasu.

Natalia Gburzyńska MA
A graduate in Russian Philology and International Relations at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. Participant of the internship at the Pushkin State Russian Language Institute in Moscow.
Currently a PhD student in the field of political science at the Faculty of Political Science and International Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. Member of the Organizing Committee of the International Asian Cogress, since 2015. The Russian language teacher. Her main research interests are foreign policy, political campaigns in Eastern Europe, diplomacy, new media. Hobbies: literature, contemporary cinema, foreign languages, time organization.
dr Ahmet Burak                                                                                                                             
data ur.:  16.04.1983
miejsce ur.: Turcja / Ankara
Telefon: 510-596-721
e-mail: ahmet83burak@gmail.com

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2013-2018), tytuł rozprawy doktorskiej „Dynamika i kierunek zmian relacji między Rzeczpospolitą Polską a Turcją w latach 1989-2014”. Absolwent Kubańskiego Państwowego Uniwersytetu w Krasnodarze - (Rosja) na Wydziale Stosunków Międzynarodowych w 2010 roku, ukończone studia magisterskie na Bałtyckim Uniwersytecie Federalnym im. I. Kanta w Kaliningradzie - (Rosja) na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w 2012 roku. Zainteresowania naukowe: polityka zagraniczna Turcji oraz Bliskiego Wschodu, polityka zagraniczna Rosji, regionu Kaukazu, Unii Europejskiej, polityka zagraniczna Polski, Bałkanów, regionów Bałtyku, Europy Wschodniej i Kaliningradu.

Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej
imienia Profesora Czesława Mojsiewicza
przy współpracy z
Wydawnictwem Adam Marszałek

z dniem 01.01.2019 r. rozpoczęli realizację projektu badawczego pt.
Młodzi i Polityka. Studia przypadków

Celem projektu jest ocena zaangażowania młodych osób w życie polityczne:
- ich stosunek do polityki oraz zainteresowanie tematami politycznymi,
- poziom świadomości politycznej,
- sposoby wyrażania postaw obywatelskich.

Analiza porównawcza pomiarów, przeprowadzonych w grupie państw postkomunistycznych,
umożliwi wskazanie podobieństw i różnic w opinii i postawach młodzieży, w zależności od
obszaru badawczego.
Projekt badawczy skierowany jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów
oraz praktyków zajmujących się poruszaną problematyką.

Zakładany efekt realizowanego projektu badawczego to:
opracowanie monografii naukowej, zawierającej wyniki badań.

Kierownikiem naukowym projektu jest:
dr hab. prof. UMK, Joanna Marszałek-Kawa

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym:
Młodzi i Polityka. Studia przypadków
Koordynator Projektu: dr hab. Danuta Plecka, prof. UZ (do 2013 roku Karnowska)

Politolog, wykładowca w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierownik Zakładu Systemów Politycznych i Komunikacji. Absolwentka nauk społecznych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 1996 roku ukończyła studia na kierunku nauki społeczne. W kolejnym roku podjęła pracę w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2004 roku uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy Recepcje idei liberalnych w Polsce w warunkach transformacji systemowej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Godlewskiego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, której recenzentami byli prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski i prof. dr hab. Mirosław Karwat. W 2010 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Systemu Politycznego RP na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. W 2011 roku habilitowała się w zakresie nauk o polityce na podstawie rozprawy pt. Spór o wspólnoty: idee komunitarystyczne we współczesnej polskiej myśli politycznej. Od 2013 roku profesor nadzwyczajny UMK. Do 2018 roku kierownik studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problemów partii politycznych, szczególnie w sferze idei i wartości reprezentowanych zarówno w projektach, jak i podejmowanych działaniach. Do sfery zainteresowań należy także transformacja systemowa w Polsce po 1989 roku, a szczególnie wpływ idei i postaw liberalnych na jej przebieg. W sferze zainteresowań badawczych znajduje się także kondycja obywatela i jego partycypacja konwencjonalna i niekonwencjonalna w sferze politycznej. Ważnym obszarem zainteresowań jest także bezpieczeństwo społeczne w zmieniającym się świecie
Adam Mickiewicz
Fundacja
Wspierania
Współpracy
Mi
ędzynarodowej
imienia
Profesora
Czesława
Mojsiewicza
„Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem"